17 / 08, 2015

Estètiques Transversals

Estètiques Transversals

El programa Estètiques Transversals té com a objectiu el foment de l’acció col·lectiva en la construcció de l’espai públic a través d’accions educatives que impulsin la creativitat social i la implicació de les persones en […]

El programa Estètiques Transversals té com a objectiu el foment de l’acció col·lectiva en la construcció de l’espai públic a través d’accions educatives que impulsin la creativitat social i la implicació de les persones en la producció cultural.

Sota el nom d’Estètiques Transversals, art, acció educativa i ciutats mitjanes, Idensitat presenta un programa d’accions impulsat des de l’àmbit de les pràctiques artístiques contemporànies i fonamentat en la transdisciplinarietat, que connecta amb diversos àmbits del coneixement com la sociologia, l’antropologia, l’arquitectura, l’urbanisme, el disseny, l’educació social i les noves tecnologies aplicades.

El programa té la voluntat d’endegar i donar continuïtat a processos col·laboratius en la relació entre pràctiques artístiques i contextos socials en els quals aquestes pràctiques no són habituals, establint vincles, també, entre les institucions o espais pròpiament artístics i l’espai social. El concepte de públics expandits abasta diferents nivells de les relacions entre usuari i producció artística, incorpora la idea d’usuaris i persones compromeses de manera activa i participativa en la construcció dels projectes. Inclou també, la capacitació i diversificació de públics no iniciats, ni especialitzats, però fa incís en el concepte de públic no com a mer espectador o consumidor, sinó com agent actiu.

Estètiques Transversals combina processos de recerca, de formació, de producció, de mediació en l’esfera pública i de presentació i difusió de resultats. Es planteja com un programa complex d’accions a partir de les quals es pretén reflexionar, de manera col·lectiva, a l’entorn de la construcció cooperativa de la ciutat i del paper de les pràctiques artístiques en relació a les xarxes d’acció ciutadana, en un procés de transició cap a una ciutat inclusiva i sostenible, amb nous models d’acció que fomenten la creativitat i l’articulació cooperativa de projectes.

Estètiques Transversals esdevé un laboratori que s’articula en dues branques, la primera de les quals dedicada a la recerca i la formació experimental en metodologies transdisciplinàries per a la intervenció artística en l’espai públic; i la segona dedicada a la implementació d’aquestes metodologies en projectes d’educació expandida en territoris concrets. A partir d’aquestes dues branques es despleguen accions diverses: l’espai de confluències metodològiques i el laboratori de projectes de producció creativa.

1. L’Espai de confluències metodològiques, un grup de treball estable per a la reflexió, formació, creuament transdisciplinar i recerca experimental aplicada per a la construcció de projectes artístics que incideixen en el concepte de ciutadania activa i construcció col·laborativa de l’espai públic. L’espai està conformat per “persones expertes” provinents de diversos àmbits de recerca vinculats a universitats catalanes que investiguen, debaten i intercanvien coneixements en sessions formatives a l’entorn de metodologies transdisciplinàries replicables per a la intervenció artística en l’espai públic. Es tracta d’un dispositiu flexible que, a banda dels centres de recerca col·laboradors, també incorpora agents i ens locals i col·lectius ciutadans per a treballar, des de les pràctiques artístiques i amb una aproximació transdisciplinària, en l’anàlisi i la generació de metodologies específiques aplicades als diferents contextos en els quals s’implementaran les inter vencions. Aquestes metodologies es fonamentarien en generar nous espais d’aprenentatge-ensenyament que posin en relació contextos locals, pràctiques i institucions artístiques i comunitats educatives.

2. Laboratori de projectes de producció creativa impulsats per artistes o col·lectius d’artistes els quals incorporin metodologies col·laboratives a partir de tallers o altres dispositius de mediació educativa crítica. Aquests projectes estaran vinculats a l’Espai de confluències metodològiques en tant que treballaran conjuntament en l’anàlisi i el disseny de les metodologies a implementar en el seu context concret de treball. Les propostes es desplegaran a diferents territoris posant en relació comunitats educatives, espai social i institucions artístiques del context local d’intervenció, generant nous vincles en relació a les arts contemporànies, les comunitats educatives (professorat i alumnat) i les entitats locals, fomentant també una major cohesió social.

La finalitat de la proposta és generar relacions entre agents actius locals, i establir nous canals de col·laboració i comunicació entre comunitats educatives, el teixit social i les pràctiques i les institucions. En aquest marc i entre els anys 2011 i 2012 es van desenvolupar els projectes “Circulació”, de Tanit Plana i “Records d’Avinyó i Records del Bronx”, de Nicolás Dumit Estévez. En el marc d’Estètiques Transversals i entre els anys 2013 i 2015, s’ha desplegat a Manresa el projecte “Unitat Mòbil del Paisatge”, de l’estudi Mixité (de l’arquitecta osonenca Marta Carrasco i l’artista manresà Sergi Selvas).

Estètiques Transversals, art, acció educativa i ciutats mitjanes és un programa d’Idensitat a Manresa.
Més informació: www.idensitat.net